กราบสาธุขอโชคลาภมาไว!

~

~

เป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งร าวความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเจอมากับตัว หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอ ธิษฐ าน เห็นทันตาเห็นทันใจขอพรเพียงไม่กี่วัน หลวงพ่อทันใจอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมืองของชาวเชียงให ม่มากว่า 1,400 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้การสร้ างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้ างพระพุทธรูปอื่น

~

~

กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่ าไว้ ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย

~

~

โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้ างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้ างพระเจ้าทันใจ ที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและได้ยินถึงกิตติศัพท์ของความสำเร็จจากการอ ธิษฐ านมากที่สุดทั้งในเรื่่องของการขอโช คลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการลุ้ น โ ช คโดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอน

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบ าน แล้วประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน แต่การอ ธิษฐ านขอพรต่อสิ่งใดนั้นบ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี หรือสิ่งที่เร ามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เ รื่ อ งร าวเหล่านั้นเป็นจริงและสัมฤnธิ์ผลได้หรือไม่

~

~

วิธีบน ขอพรจาก หลวงพ่อทันใจ การอ ธิษฐ าน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว) และสิ่งที่สำคัญมาก ในการให้อ ธิษฐ านขอพร คือ ขอได้เพียง อย่ างเดียวท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือบ นบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมากพอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากร าบไหว้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากร าบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *